ประโยชน์ของการฝึกอบรมให้พนักงาน

การฝึกอบรม จะมุ่งเน้นให้เกิดความรู้มากกว่าเป็นการฝึกทักษะ (Skill) ในการทำงาน โดยผู้ที่รับผิดชอบบริหารงานการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์การก็คือ หน่วยงานที่ดูแลงานบุคลากรของบริษัท อาจจะจัดตั้งเป็นฝ่ายหรือแผนกขึ้น เพื่อช่วยในการดูแล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และความสามารถในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังและต้องการ โดยการเน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในภาพรวม ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ถึงแม้ว่าการฝึกอบรมอาจต้องการงบประมาณรวมถึงทรัพยากรต่างๆมาช่วยสนับสนุน แต่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำที่เปิดรับสมัครงานหลายองค์กรนั้นเริ่มมีความใส่ใจในความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย เช่น

– สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรจะสร้างความรู้ความชำนาญทางวิชาการแก่พนักงานแล้วยังสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากสภาพวะตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานและยังสามารถเล็งเห็นว่าองค์กรนั้นมีความใส่ใจและพร้อมส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานมีกำลังใจที่จะทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร

– เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน หลังจากการฝึกอบรมทุกครั้งทุกองค์กรควรมีความคาดหวังหรือเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน หากการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สามารถสะท้อนกลับมาคือการที่พนักงานนำเคล็ดลับความรู้กลับมาใช้ในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความชำนาญในการปฏิบัติงาน

– ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประโยชน์ที่สามารถเห็นชัดจากการฝึกอบรมโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับฝ่ายโรงงานหรือฝ่ายผลิตนั้น คือการลดอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งทำให้ระบบการทำงานในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย เนื่องจากพนักงานจะได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่มคุณค่าตลาดและเป็นและกำลังในการหารายได้ การมีทักษะที่มีประโยชน์จะทำให้พนักงานมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น