ควรจัดฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในภาคธุรกิจต่างทุ่มเทให้กับการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีฝีมือมาช่วยพัฒนาธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาบุคลากร ก็คือ การที่องค์กรต่างพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทำให้เติบโตไปในสายงาน และรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่กับธุรกิจไปยาวนานขึ้น

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเติบโตไปเรื่อยๆ สิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด ก็คือ คน หรือบุคลากรของธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณภาพของคนที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กรนั้น ๆ หากธุรกิจใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าย่อมได้เปรียบในเชิงแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการฝึกอบรมพนักงานเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงานของตนเอง ในทุกๆปีจะมีการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานให้มากขึ้น การที่ยอดขายของธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่พนักงานมีการพัฒนาความรู้ มีความพร้อมที่จะทำงานยากๆในทุกๆปี ทางด้านผู้จัดฝึกอบรมเองจะต้องคำนึงว่าต้องการให้พนักงานทำงานอะไร และจะต้องสร้างความสำเร็จในเรื่องใดบ้าง และพนักงานยังขาดความรู้ด้านใดในการทำงานนั้นๆ และประสานไปยังผู้จัดฝึกอบรมให้ทำหน้าที่ต่อไป

การที่พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตามหากต้องการให้การฝึกอบรมได้ผลดีจริงๆจะต้องต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหัวหน้างาน และลูกน้องที่จะต้องให้ความสนใจนำความรู้หรือทักษะใหม่ๆที่ได้อบรมมา ซึ่งถ้ามีการนำมาใช้ก็จะส่งผลให้ธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น การฝึกอบรมจึงมีประโยชน์อย่างแท้จริง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และการจัดอบรมพนักงานใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญของทางผู้จัดอบรมเอง และความสามารถในตัวบุคคลที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งการฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะรับปัญหาภายในธุรกิจได้ จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าต่อไป

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญและสามารถช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน นั้นคือ การพัฒนาบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบได้จากองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรโดยเฉพาะ อย่างเช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สำหรับหน่วยงานธุรกิจเอกชนนั้นก็มีการจัดอบรมบุคลากรเช่นเดียวกัน ในการฝึกอบรมนั้นจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลกรได้เป็นอย่างมาก ช่วยทำให้เกิดเจตคติที่ดีกับองค์กร และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยวางแผนด้านบุคลากรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลกรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมจะทำให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมยังช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดีซึ่งการฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและประสบการณ์ ทำให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ดังนั้นการบริหารจึงต้องนึกถึงการฝึกอบรมเป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุด เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำมาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงานยิ่งขึ้น ฉะนั้นการจัดอบรมจึงมีความสำคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในลักษณะดังต่อไปนี้
-เพื่อให้องค์กรอยู่รอด
-เพื่อทำให้องค์กรนั้นเติบโตและมั่นคง
-เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้
-เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน

ซึ่งการจัดอบรมจะช่วยนำพาให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายได้และยังช่วยให้บุคลากรได้มีทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารที่จะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและมีความเชื่อมั่นในวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยว่าการฝึกอบรมนั้นจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานองค์กรได้ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์กรให้มีพฤติกรรมการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์องค์การได้เป็นอย่างมาก

ข้อดีของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อดีของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

 

คาดว่าหลาย ๆ องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ นั้น สิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานที่จะต้องมี คือ บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ แต่บางครั้งบุคลากรก็เข้ามานั้นมีความรู้ไม่มากนัก ก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งหรือทำการอบรมกันก่อนเป็นลำดับแรกโดยที่การพัฒนาในลำดับแรกๆที่หลายองค์กรที่ได้มีการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆก็คือเรื่องของบุคลิกภาพ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าหลายแผนกในองค์กรต้องมีการใช้บุคลิกภาพเป็นสำคัญเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือแผนกต่างๆที่ต้องมีการพบผู้คน เป็นต้น ฉะนั้นการที่บริษัทต่างๆได้มีการเปิดอบรมพนักงานในเรื่องบุคลิกภาพจึงเป็นรสิ่งหนึ่งที่ดีเพื่อเป็นทำให้ทุกคนในบริษัทมีบุคลิกภาพในรทางที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนในข้อที่สองที่หลายองค์กรค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญพอๆกับเรื่องบุคลิกภาพนั่นก็คือระเบียบในการปฎิบัติงาน ซึ่งบางบริษัทเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากจนต้องมีการเรียกพนักงานทั้งบริษัทหรือเรียกเป็นแผนกๆมาเพื่อเป็นการทบทวนข้อปฎิบัติของบริษัทเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อบริษัทและเป็นการทำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของข้อปฎิบัติของบริษัทอยู่ตลอดเวลานั้นเอง